TimeWaver Sport GmbH ​​​​​​​Bahnhofstraße 1 35576 Wetzlar ​​​​​​​DeutschlandPrivacy Policy

Kennisgeving inzake gegevensbescherming

Onze behandeling van uw gegevens en uw rechten
Informatie overeenkomstig de artikelen 13, 14 en 21 Algemene verordening gegevensbescherming – AVG

Wij informeren u hierbij over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons en de claims en rechten waarop u volgens de gegevensbeschermingsvoorschriften recht op heeft.
Welke gegevens in detail worden verwerkt en hoe deze worden gebruikt, hangt grotendeels af van de producten die u bij ons hebt gekocht.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?
Verantwoordelijke instantie is:

TimeWaver Sport GmbH
Bahnhofstraße 1
35576 Wetzlar-Duitsland

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op:

TimeWaver Sport GmbH
Bahnhofstraße 1
35576 Wetzlar-Duitsland
E-mail: datenschutz@timewaver.com

​​​​​​​2. Welke bronnen en gegevens gebruiken we?
We verwerken persoonlijke gegevens die we van u hebben ontvangen in het kader van onze zakelijke relatie. Bovendien verwerken wij, voor zover noodzakelijk voor het aanbieden van onze diensten, persoonsgegevens die we rechtmatig hebben ontvangen van andere verkooppartners van onze producten (bijvoorbeeld voor de uitvoering van bestellingen, voor de uitvoering van contracten of op basis van een toestemming) door u verstrekt).

Relevante persoonlijke gegevens zijn persoonlijke gegevens (naam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum). Daarnaast kunnen dit ook ordergegevens (bijv. Bestellingsdocumenten), gegevens van de naleving van onze contractuele verplichtingen (bijv. Contracten, leveringsbonnen), productgegevens (bijv. gekochte apparaten, modules), reclame- en verkoopgegevens (inclusief advertentie-gegevens) bevatten, gegevens over uw gebruik van onze aangeboden telemedia (bijv. nieuwsbrieven) en andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën.

3. Hoe wij uw gegevens verwerken (doel van verwerking) en op welke juridische basis
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG).

3.1 Voor de nakoming van contractuele verplichtingen (Art.6 para.1 letter b GDPR)
De verwerking van persoonsgegevens (art.4 nr. 2 AVG) vindt plaats voor de levering en uitvoering van aankooptransacties, in het bijzonder voor de uitvoering van onze contracten of precontractuele maatregelen met u en voor de uitvoering van uw bestellingen en voor alle activiteiten vereist bij de werking en het beheer van een fabrikant van medische hulpmiddelen.
De doeleinden van gegevensverwerking zijn in de eerste plaats afhankelijk van het specifieke product (bijvoorbeeld apparaat / systeem, module) en kunnen klantgegevensbeheer, klantproductbeheer, klantenondersteuning en klantenzorg omvatten.

3.2 Binnen de belangenafweging (art.6 para.1 letter f GDPR)
Indien nodig verwerken we uw gegevens verder dan de daadwerkelijke uitvoering van het contract om legitieme belangen van ons of derden te beschermen. Voorbeelden:
• Adverteren of marktonderzoek en opinieonderzoek, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;
• Handhaving van juridische claims en verdediging in juridische geschillen;
• Maatregelen voor bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van diensten en producten.

3.3 Op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVR)
Als u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijvoorbeeld reclame- en informatiedoeleinden), wordt de legaliteit van deze verwerking op basis van uw toestemming gegeven. Een gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de intrekking van goedkeuringsverklaringen die ons zijn gegeven voorafgaand aan de geldigheid van de GDPR, d.w.z. vóór 05.25.2018.
Houd U er rekening mee dat de intrekking pas in de toekomst van kracht wordt. Verwerking die plaatsvond vóór de herroeping wordt hierdoor niet beïnvloed.

3.4 Op basis van wettelijke vereisten (art.6 para.1 letter c GDPR) of in het openbaar belang (art.6 para.1 letter e GDPR)
Bovendien zijn we als verkoopafdeling van een fabrikant van medische hulpmiddelen onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen, d.w.z. wettelijke vereisten (bijvoorbeeld de wet op medische hulpmiddelen – MPG).
De doeleinden van de verwerking omvatten onder andere de kennis en opslag van de verblijfplaats van medische hulpmiddelen en de naleving van fiscale controle- en rapportageverplichtingen.

4. Wie krijgt mijn gegevens?
Binnen TimeWaver ontvangen die afdelingen en medewerkers de gegevens die we nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Aannemers die door ons worden gebruikt (Art.28 GDPR) ontvangen mogelijk ook gegevens voor deze doeleinden. Dit zijn bedrijven in de categorieën bankdiensten, IT-services, logistiek, printdiensten, telecommunicatie, incasso, consulting en verkoop en marketing.
​​​​​​​
We kunnen alleen informatie over u vrijgeven als dit wettelijk verplicht is, als u uw toestemming hebt gegeven of als we gemachtigd zijn om dergelijke informatie te verstrekken. Onder deze omstandigheden kunnen ontvangers van persoonlijke gegevens bijvoorbeeld zijn:
Serviceproviders of vergelijkbare instellingen waaraan we persoonlijke gegevens overdragen om de zakelijke relatie met u te kunnen uitvoeren (afhankelijk van het contract: bijvoorbeeld logistiek medewerkers).
Andere ontvangers van gegevens kunnen die instanties zijn waarvoor u ons toestemming hebt gegeven voor de overdracht van gegevens.

​​​​​​​5. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Indien nodig verwerken en opslaan we e uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, die ook bijvoorbeeld het starten en verwerken van een contract omvat. Opgemerkt moet worden dat delen van onze zakelijke relatie, b.v. ons onderhoudscontract, zijn langlopende relaties. Daarnaast zijn we onderworpen – onder anderen – aan verschillende opslag- en documentatieverplichtingen, die voortvloeien uit de Duitse handelswet (HGB), de fiscale code (AO), de medische hulpmiddelen Wet (MPG).

De opgegeven opslagperioden en documentatie variëren van twee tot tien jaar. Tot slot wordt ook de opslagperiode beoordeeld volgens de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens §§ 195 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) die normaal gesproken 3 jaar bedragen.

6. Worden gegevens overgedragen naar een vreemd land of een internationale organisatie?
Gegevens worden alleen doorgestuurd naar derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)) als dit noodzakelijk of wettelijk vereist is voor de uitvoering van uw bestellingen. We gebruiken computersystemen voor de verwerking van klantgegevens, waarvan de servers zich buiten de EER in de VS bevinden; deze gebruiken een “privacyschild” en voldoen daarom aan de vereisten van de GDPR. We zullen u afzonderlijk informeren over details, indien wettelijk vereist.

7. Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik?
Elke betrokken persoon heeft het recht van toegang op grond van artikel 15 AVG, het recht op correctie krachtens artikel 16 AVG, het recht op annulering krachtens artikel 17 AVG, het recht op verjaring van verwerking op grond van artikel 18 AVG en het recht op overdraagbaarheid van gegevens krachtens artikel 20 AVG. De beperkingen volgens §§ 34 en 35 BDSG zijn van toepassing op het recht op informatie en het recht op annulering. Daarnaast is er een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 GDPR in combinatie met § 19 BDSG) .

8. Is er een verplichting voor mij om gegevens te verstrekken?
In het kader van onze zakelijke relatie hoeft u alleen die persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de oprichting, uitvoering en beëindiging van een zakelijke relatie of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen we gewoonlijk de sluiting van het contract of de uitvoering van de bestelling moeten weigeren, anders kunnen we een bestaand contract niet meer uitvoeren en moeten we het eventueel beëindigen.

9. ​​​​​​​In hoeverre is er geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen?
​​​​​​​In principe maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op grond van artikel 22 DSGVO om de zakelijke relatie te rechtvaardigen en uit te voeren. Als we deze procedures in individuele gevallen gebruiken, zullen we u hierover apart informeren, als dit wettelijk verplicht is.

10. In welke mate worden mijn gegevens gebruikt voor profielontwikkeling?
​​​​​​​We verwerken sommige van uw gegevens automatisch met het doel bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering). We gebruiken bijvoorbeeld profilering in de volgende gevallen: om u specifiek te kunnen informeren en adviseren over producten, gebruiken we evaluatie-instrumenten. Deze maken vraaggerichte communicatie en reclame mogelijk, inclusief markt- en opinieonderzoek.

Privacybeleid voor onze website:
Gegevensbescherming.
​​​​​​​De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring. Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover aan onze zijde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We willen er graag op wijzen dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies.
Sommige internetpagina’s gebruiken zogenaamde cookies. Deze cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert.
Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen wanneer u onze website bezoekt.

U kunt uw browser instellen zodat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit . U kunt ook het automatisch verwijderen van cookies activeren bij het sluiten van de browser. Wanneer cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Logbestanden van de server.
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in serverlogbestanden, die uw browser automatisch laat zien​​​​​​​
De provider van de website slaat automatisch informatie op in de zogenaamde logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:
browsertype en browserversie
gebruikt besturingssysteem
verwijzende URL
IP-adres van de gebruikte computer
datum en tijd van het verzoek aan de server

Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen worden gekoppeld. Het samenvoegen van deze gegevens met die uit andere gegevensbronnen wordt niet gedaan. Wij hebben het recht, om deze gegevens naderhand te controleren, wanneer er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

Contactformulier
Wanneer u ons via het contactformulier aanvragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u aangegeven contactgegevens voor het verwerken van de aanvraag en voor eventuele vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet aan derden.

Newsletter
Wanneer u de op de website aangeboden newsletter wilt ontvangen, hebben wij uw emailadres en toestemming nodig, zodat wij mogen controleren, dat u de eigenaar van het opgegeven emailadres bent en met het ontvangen van de newsletter akkoord gaat. Andere gegevens worden niet gevraagd. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het versturen van de aangevraagde informatie en zullen niet aan derden worden verstrekt.

De gegeven toestemming voor het opslaan van gegevens, het emailadres en het gebruik voor het verzenden van de newsletter kunt u op ieder moment herroepen, door op de “afmelden” link in de newsletter te klikken.

Privacy statement voor het gebruiken van Google Analytics
Deze website gebruikt de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics gebruikt zogenaamde “Cookies”. Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een gebruiksanalyse van de website mogelijk maken. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Browser plug-in
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en van de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in die beschikbaar is te downloaden en te installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er is een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website:

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het Privacybeleid van Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Contract gegevensverwerking
We hebben een contract afgesloten met Google voor gegevensverwerking in opdracht en volledig voldoen aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics.

Demografische functies op Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt met informatie over de leeftijd, het geslacht en interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de weergavevoorkeuren van uw Google-account of ervoor kiezen om Google Analytics uw gegevens niet te laten verzamelen zoals beschreven in het gedeelte ‘Afmelden voor gegevensverzameling’.

SSL-codering
Deze site gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt. U herkent een gecodeerde verbinding door het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en door het slotsymbool in uw browserlijn. Als SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Recht op informatie, verwijdering, blokkering
U hebt op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van gegevensverwerking, evenals een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres in de drukproef als u nog vragen heeft over persoonlijke gegevens.

Tegenspraak reclamemails
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de verplichting tot het afdrukken van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

TimeWaver Sport GmbH
Bahnhofstraße 1
35576 Wetzlar-Duitsland
Amtsgericht Wetzlar Reg.Nr.: HRB 6876
Ust.IDNr.: 300476214
GF: Klaus Dieter Hofmann

Informatie over uw recht om bezwaar aan te tekenen volgens Art.21 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. Recht van bezwaar in individuele gevallen
U hebt het recht om te allen tijde om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die gebaseerd is op artikel 6 lid 1 letter f van de AVG (gegevensverwerking op basis van een saldo van belangen); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van Art.4 Nr. GDPR, die we gebruiken voor reclamedoeleinden. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende redenen kunnen aantonen die bescherming verdienen voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

2. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor directmarketingdoeleinden
In individuele gevallen verwerken we uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering, voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Het bezwaar kan vormloos worden gemaakt en moet worden gericht aan:
TimeWaver Sport GmbH
Bahnhofstraße 1
35576 Wetzlar-Duitsland

UA-111893911-1

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass sie Cookies verwendet. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen